Règim intern

Sinergia Project es un projecte cooperatiu sense ànim de lucre, multi seccional, democràtic, igualitari i solidari.

Forma Jurídica: SCCL (Societat Cooperativa Catalana Limitada).

Regim laboral: Regim General de la seguretat social.

Conveni Laboral: Conveni de la química. A excepció d’aquells aspectes que quedin modificats per aquest règim intern.

Missió Social: La nostra missió social, es repartir la riquesa generada per l’activitat econòmica, entre el màxim nombre de persones possible. Entenem que la divisió del poder econòmic de la societat,  es un avenç en el camí d’aconseguir una societat més igualitària que no atorgui més poder a aquelles persones que posseeixen  més recursos. Així doncs, ens consolidem en una plataforma a través de la qual, el treball de cada un de nosaltres, va destinat a garantir una retribució econòmica digne e igual, cap al màxim nombre de cooperativistes possible. Els membres del consell Rector no obtindran cap plus salarial en concepte de responsabilitat, ja que ens constituïm sense ànim de lucre, tal i com marca la llei catalana de cooperatives.

 

Jornada laboral

La Jornada Laboral màxima serà de 7h. Cada cooperativista que tingui jornada laboral de entre 6:30h i 7h, podrà escollir al inici de l’any si te 30 min per esmorzar o prefereix guardar-los per al quadre horari. En jornades inferiors a 6:30h no es contemplen els 30 min per esmorzar.

Entenem que la conciliació de la vida laboral i la vida personal es una màxima per poder millorar la qualitat de vida de tota persona. Entenem que tenir temps per un mateix fora de les hores de feina, ajuda mantenir un bon equilibri que permet rendir de forma qualitativa durant la jornada laboral.

 

Remuneració

 Retribució igualitària en salari brut de tot cooperativista per hora treballada, independentment del treball realitzat. Amb un suplement en forma de comissió solidaria en net, que equival al 2%  de la facturació mensual dividit entre el nombre de treballadors cooperativistes.

Entenem que cap persona hauria de tenir un salari diferent a un altre per aspectes de

 • Gènere.
 • Orientació sexual.
 • Edat
 • Identitat cultural.
 • Religió.
 • Aspecte físic.
 • Coneixement
 • Formació.
 • Responsabilitat
 • Capacitat
 • Discapacitat

Entenem que tots i totes, tenim situacions i característiques diferents i que si algú es sent agraït per la bona labor assolida per un company de feina gracies a alguna d’aquestes diferencies, la millor recompensa es el reconeixement personal dels altres. De la mateixa manera, si alguna persona es sent mes capaç per alguna d’aquestes diferències, la millor recompensa també es el reconeixement personal dels altres.

Entenem que la comissió solidària garanteix que la tasca de tots els cooperativistes sigui valorada independentment de quina sigui la seva funció. Donem per suposat que tota labor es important i que tots/es sumem en assolir els objectius de l’empresa. Així mateix, la comissió solidaria ajuda a mantenir un ambient de col·laboració i ajuda mútua, que minimitza l’aparició de conductes de no esforçar-se.

Calendari Laboral

Tot cooperativista te 26 dies laborables de vacances al any. Aquells dies en els que l’empresa estigui tancada serà obligatori fer les vacances. Tot cooperativista rebrà actualitzat mensualment el saldo de vacances en el quadre d’horari. Un dia equival al numero d’hores de la jornada laboral particular de cada cooperativista.

Una hora de més, val el mateix que una hora normal. Es computen mensualment i s’actualitzen en el quadre horari. A 31 de desembre regularitzen i  cada cooperativista pot guardar 5 dies anuals no acumulables en anys posteriors i rebre la retribució salarial de les hores treballades de mes en la nòmina de desembre.

En cas de voler cobrar els 5 dies o menys de vacances no disfrutades s’haurà de negociar amb el consell rector.

Els 3 primers dies de baixa, son 100% remunerats però al no fitxar es resten de vacances. (en termes legals els 3 primers dies el treballador no els cobra). A partir del tercer la remuneració serà acord al que marqui la llei.

Entenem que cada secció de l’empresa te les seves necessitats horàries i que no tots els cooperativistes necessiten treballar en les mateixes franges horàries a diari. No obstant, sempre han d’assolir el còmput anual d’hores i ajustar la seva feina tendint a no superar els 5 dies anuals de superàvit no acumulable.

La flexibilitat horària no podrà afectar al bon funcionament de l’empresa. Al taller es podrà entrar entre les 7:00h i les 8:00h. A l’oficina sempre haura d’haber-hi algú a les 9h i la flexibilitat serà de 9:00h-10:00h.

Al tenir una jornada reduïda pel que marca la llei, tota aquella gestió que es pugui fer fora de la jornada laboral es realitzarà en aquesta franja. En cas de impossibilitat,  els permisos laborals hauran de ser aprovats per un membre del consell rector.

En cas de malaltia haurem d’avisar al company de feina més directe i al consell rector.

En cas de malaltia que ho permeti que no requereixi baixa, haurem d’anar al CAP sempre que sigui possible a buscar un justificant d’assistència.

Es realitzaran reunions per als socis treballadors els dilluns, cada 15 dies. Aquestes reunions estaran obertes als a tots els treballadors que no siguin socis.

Seccions

Cada secció te un pressupost mensual no acumulable de 150€ per a despeses fora de l’activitat habitual.

Les seccions tenen la llibertat de realitzar assemblees de secció però estran subjectes en última instancia a la assemblea de la cooperativa.

Cada secció té llibertat per establir la seva forma de treballar acord amb el règim intern, no obstant en temes pressupostaris, de compres a proveïdors i tarifes i condicions de venda, haurà de passar el filtre del consell rector.

 

La distribució de resultats no distingirà entre diferents seccions, tot i portar una comptabilitat analítica.

 

En el cas que una societat cooperativa hagi de respondre a responsabilitats contractuals o extracontractuals derivades de l’actuació d’una secció, la cooperativa pot repetir contra els socis que integren la secció i exigir- los el desemborsament efectiu de les aportacions compromeses o de les garanties prestades. Si es fa ús d’aquesta potestat, s’ha de fer constar expressament davant les terceres persones amb què la cooperativa hagi de contractar. 

Consell Rector

El Consell Rector estarà composat per els següents càrrecs amb les funcions assignades:

 

PRESIDENT/A:

-Capacitat de gestió.  

-Convocar reunions i Assemblees. (Reunions, dilluns cada 15 díes).

-Estudi de noves seccions.

-Representant davant de la administració i lo públic.

 

SECRETARI/A:

-Actes reunions i assemblees.

-Desbloqueig decisions urgents.

-Tresoreria(Caixa).

– Representació davant lo públic.

 

VOCAL1:

-Últim responsable de estocs.

-Representació davant lo públic.

 

VOCAL2:

-Coneixement estatutari i assembleari.

-Estudi de Noves seccions.

-Representació davant lo públic.