Estatuts

CAPÍTOL I. BASES DE LA SOCIETAT

 

Article 1. Denominació

 Amb la denominació de SINERGIA PROJECT, Societat Cooperativa Catalana Limitada es constitueix una societat cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre i d’iniciativa social, subjecta als principis i disposicions de la Llei de cooperatives de Catalunya.

  

Article 2. Objecte i activitats

 L’objecte d’aquesta societat cooperativa és desenvolupar diferents tipus d’activitats i serveis sempre que siguin legalment i tècnicament viables, sota la voluntat d’igualar el màxim possible la riquesa per contribuir a crear un sistema i una comunitat més justa i solidària. Per aquest motiu disposem de sous igualitaris, plusos a part, i una comissió solidaria. Aquesta consisteix en dividir entre els socis treballadors un 2% de la facturació mensual de la societat cooperativa.

 Aquesta societat cooperativa s’inicia amb 5 seccions: 

 1. Fabricació i comercialització de mobiliari en plàstic.
 2. Comercialització de material d’un sol ús.
 3. Comercialització de equipament per al transport alimentari en fred i calor.
 4. Estudi, Disseny i comercialització d’estructures en PRFV.
 5. Creació d’obres literàries.

 

Aquesta societat cooperativa no te límit en el tipus i quantitat de noves seccions que es vulguin incorporar ja que el fet de fer-ho forma part del propi objecte de la societat.

 

Article 3. Durada

 La societat es constitueix per temps indefinit i les seves activitats comencen a partir del moment de la seva constitució.

 

Article 4. Domicili social i àmbit territorial

 El domicili social de la cooperativa s’estableix a Sant Quirze del Vallès al Carrer Avda. Egara, 54 nau D i es pot traslladar a un altre lloc dins el mateix terme municipal per acord del Consell Rector; el canvi de domicili fora d’aquest cas exigeix l’acord de l’Assemblea General que modifiqui aquest precepte estatutari.

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya.

  

Article 5. Operacions amb terceres persones

Les cooperatives poden fer operacions amb terceres persones que no en siguin sòcies sense cap altra limitació que les establertes per llurs estatuts socials o per la Llei de cooperatives de Catalunya.

  

Article 6. Seccions de cooperativa

 1. Cada secció té llibertat per establir la seva forma de treballar acord amb el règim intern, no obstant en temes pressupostaris, de compres a proveïdors i tarifes i condicions de venda, haurà de passar el filtre del consell rector. 
 2. El funcionament de les seccions de cooperativa serà regulat pel reglament de règim intern. 
 3. La distribució de resultats no distingirà entre diferents seccions, tot i portar una comptabilitat analítica.   
 4. En el cas que una societat cooperativa hagi de respondre a responsabilitats contractuals o extracontractuals derivades de l’actuació d’una secció, la cooperativa pot repetir contra els socis que integren la secció i exigir- los el desemborsament efectiu de les aportacions compromeses o de les garanties prestades. Si es fa ús d’aquesta potestat, s’ha de fer constar expressament davant les terceres persones amb què la cooperativa hagi de contractar. 
 5. L’assemblea general de la cooperativa pot suspendre motivadament els acords de l’assemblea de la secció que consideri contraris a aquesta Llei o als estatuts o que lesionin els interessos de la cooperativa, sens perjudici que aquests acords puguin ésser impugnats segons el procediment que estableix l’article 52.

  

CAPÍTOL II. DE LES PERSONES SÒCIES

 

Article 6. Persones sòcies treballadores

 Poden ser persones sòcies totes les persones amb la capacitat d’obrar que puguin realitzar l’objecte i les activitats especificades a l’article 2 d’aquests estatuts.

  

Article 6.1 Requisits per a l’admissió de les sòcies treballadores

 Per a l’admissió d’una persona com a soci treballador cal que es compleixin els requisits següents:

 

  a) Ajustar-se a l’assenyalat a l’article 6 d’aquests estatuts. 

  b) Tenir capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi civil. 

  c) Superar un període de prova establert pel Consell Rector i que en cap cas serà superior a 12 mesos. 

  d) Subscriure l’aportació econòmica obligatòria i fer‑la efectiva d’acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    

  Article 7. Persones sòcies col·laboradores.

   Poden ser persones sòcies col·laboradores persones físiques, jurídiques –públiques o privades– i, si el contingut de la vinculació amb la cooperativa ho permet, les comunitats de béns i les herències jacents.

  Les sòcies col·laboradores, sense efectuar l’activitat cooperativitzada principal, poden col·laborar en la consecució de l’objecte social de la cooperativa.

   

  Article 7.1 Requisits per a l’admissió de les sòcies col·laboradores

   Per a l’admissió d’una persona com a soci col·laborador cal que es compleixin els requisits següents: 

   a) Ajustar-se a l’assenyalat a l’article 7 d’aquests estatuts. 

   b) Tenir capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi civil. 

   c) Subscriure l’aportació econòmica obligatòria i fer‑la efectiva d’acord amb els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 

   d) La sol·licitud d’admissió com a persona sòcia col·laboradora ha de ser formulada per escrit i avalada pel Consell Rector. L’assemblea es qui accepta o no l’alta com a soci col·laborador.

    

   Article 7. Obligacions de les persones sòcies

   Les persones sòcies estan obligades a: 

   a) Fer el desemborsament de l’aportació compromesa i complir les obligacions econòmiques que els correspongui. 

   b) Assistir a les reunions de les assemblees generals i d’altres òrgans pels quals siguin convocats. 

   c) Acceptar els càrrecs socials llevat de causa justificada apreciada per l’Assemblea General. 

   d) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern. 

   e) En cas de ser sòcies treballadores, realitzar les activitats de treball que constitueixen l’objecte de la cooperativa, dintre de la categoria, especialitat i seccions que hagi assignat o reconegut a cadascú el Consell Rector. 

   f) No dedicar‑se a activitats de competència amb les de la cooperativa ni col·laborar amb qui les dugui a terme, llevat que siguin expressament autoritzades pel Consell Rector. 

   g) Participar en les activitats de formació i intercooperació. 

   h) Guardar secret sobre els assumptes i dades de la cooperativa, la divulgació dels quals pugui perjudicar els interessos socials. 

   i) Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i d’aquests estatuts. 

   j) En cas de que l’Assemblea General de la cooperativa estableixi quotes d’ingrés i quotes periòdiques, i decideixi la quantia, segons allò establert per la Llei de cooperatives de Catalunya, en cap cas les quotes formaran part del capital social ni seran reintegrables. La quantia de les quotes per a les noves persones sòcies no pot ésser superior a les aportades per les sòcies antigues, actualitzats d’acord amb l’índex de preus de consum 

   Article 8. Drets de les persones sòcies

    

   Els socis tenen dret a: 

   a) En cas de ser sòcies treballadores, realitzar una prestació de treball a la cooperativa i cobrar-ne les quantitats a compte o bestretes, sense cap discriminació. En tant que cooperativa sense ànim de lucre, les retribucions de les persones sòcies treballadores i del personal que treballi per compte d’altri no poden superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i de la zona corresponent.

   b) Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la societat. 

   c) Participar, amb veu i vot, en la presa d’acords a l’Assemblea General i a la resta d’òrgans dels quals formin part. 

   d) Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials en els termes que estableix l’article 39 de la Llei de cooperatives de Catalunya, que regula el dret d’informació. 

   e) Percebre el reemborsament de la seva aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o separació per fusió, escissió o transformació de la cooperativa, sense perjudici d’allò que disposin els estatuts en relació amb les aportacions el reemborsament de les quals pot ser desestimat incondicionalment pel Consell Rector. 

   f) Tot allò que resulti de les normes legals i estatutàries, i dels altres acords vàlidament adoptats pels òrgans de la cooperativa.

    

    

   Article 9. La responsabilitat de les persones sòcies pels deutes socials

    La responsabilitat patrimonial de les sòcies per les obligacions socials es limita a les aportacions al capital social subscrites, tant si estan desemborsades com si no, i tenen el caràcter de mancomunada simple. 

   La persona sòcia que es doni de baixa continua sent responsable davant la cooperativa, durant 5 anys, de les obligacions contretes per la cooperativa abans de la data de la baixa i fins l’import de les aportacions que se li han de reemborsar.

     

   Article 10. Baixa de les persones sòcies

    Qualsevol persona sòcia es pot donar de baixa voluntàriament fent-ne la notificació per escrit al Consell Rector amb 3 mesos d’antelació.

     

   Article 11. Baixa justificada i baixa obligatòria.

    

   1. La baixa es considerarà justificada per:

   a) Disconformitat amb l’acord de fusió, escissió o transformació de la cooperativa.

   b) Disconformitat amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries.

   c) Malaltia o accident que impedeixi la prestació de treball.

   d) Per altres causes previstes a la Llei de cooperatives de Catalunya.

   2. Les decisions del Consell Rector sobre la qualificació i els efectes de la baixa del soci poden ser recorregudes, d’acord amb l’article 34.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya, per aquest soci davant l’Assemblea General dins del mes següent a la seva notificació; les divergències sobre la decisió de l’Assemblea es poden adreçar a la jurisdicció competent o a qualsevol dels procediments de resolució de conflictes de conformitat amb el Decret 1 7 7/2009, de 3 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació.

   3. El Consell Rector, segons allò que disposa la Llei de cooperatives, ha de donar obligatòriament de baixa les persones sòcies que perdin els requisits objectius, exigits per aquests estatuts, per formar part de la cooperativa.

   Aquesta baixa sempre tindrà la consideració de baixa justificada. Poden passar a tenir la condició de socis col·laboradors, en els supòsits i amb els requisits exigits estatutàriament i amb l’autorització prèvia del consell rector, els socis d’un altre tipus que, per causa justificada, no puguin dur a terme definitivament l’activitat cooperativitzada que en va motivar l’ingrés a la cooperativa i no sol·liciten la baixa ni la declaració de situació d’excedència en el cas d’estar prevista estatutàriament

    

    

    

   Article 12. Dret de reemborsament

    

   1.En produir-se la baixa d’un soci, aquest té dret al reemborsament de les seves aportacions, voluntàries i obligatòries, al capital social.

    

   1. Els estatuts socials de la cooperativa han de regular el procediment per a exercir el dret al reemborsament de les aportacions socials, en el cas de baixa del soci, d’acord amb els criteris següents:

    

   a) Sobre la base dels resultats de l’exercici econòmic en què es produeix la baixa del soci, i de la imputació de resultats que li sigui atribuïble, s’ha de procedir, en el termini d’un mes a comptar de l’aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici esmentat, a fixar l’import definitiu del reemborsament de les seves aportacions al capital social. El consell rector pot fixar provisionalment aquest import abans de l’aprovació dels comptes i, si escau, en el cas de les aportacions reemborsables, pot autoritzar que es faci un reemborsament a compte del definitiu. 

   b) De l’import definitiu del reemborsament que en resulti es poden deduir les quantitats que el soci degui a la cooperativa per qualsevol concepte; les responsabilitats que li puguin ésser imputades i quantificades, sens perjudici de la responsabilitat patrimonial que regula l’article 41.4; les pèrdues no compensades d’exercicis anteriors, i les previsions de pèrdues de l’exercici en curs que caldrà regularitzar un cop s’hagi tancat. 

   c) Si els estatuts ho disposen, sobre l’import liquidat de les aportacions obligatòries, el consell rector pot aplicar les deduccions que s’acordin en cas de baixa injustificada o expulsió. En cas de baixa injustificada un 20% i per expulsió un 30%.

    

   1. El pagament de les bestretes meritades s’ha de fer efectiu immediatament, excepte si hi ha un pacte que estipuli el contrari, però el pagament de les aportacions socials que estableix l’article 70.7.a s’ha de fer en el termini que es fixi de mutu acord o, si no és així, en el termini que assenyali el consell rector, que no pot ésser mai superior als cinc anys d’ençà de la data de la baixa.

    

   1. En el cas de les aportacions que estableix l’article 70.7.b. de la Llei de cooperatives de Catalunya, els terminis indicats en l’apartat 3 es computen des de la data en què el consell rector acorda el reemborsament, que s’ha de fer efectiu per ordre d’antiguitat de les sol·licituds de reemborsament o, en el cas que no constin les sol·licituds, per ordre d’antiguitat de la data de la baixa.

    

   1. Si el reemborsament de les aportacions ha estat acordat pel consell rector, les quantitats pendents de reemborsament no són susceptibles d’actualització un cop el consell rector n’acordi la quantia, però el soci que es dóna de baixa té dret a percebre l’interès legal del diner incrementat en dos punts, que ha d’abonar-se anualment junt amb, almenys, una cinquena part de la quantitat a reemborsar.

    

   1. Els socis que es donin de baixa de la cooperativa, una vegada fixat l’import de les aportacions que s’han de reemborsar, continuen essent responsables davant la cooperativa, en els supòsits i en els termes que estableix l’article 41.2, 3 i 4.

    

    

   Article 13. Faltes de les  persones sòcies

    Les faltes comeses pels socis, segons la seva importància, transcendència i intencionalitat, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

     

   Article 14. Faltes molt greus

    Són faltes molt greus: 

   1. 1. L’ús del patrimoni social per part d’una persona sòcia per a negocis particulars.
   2. L’incompliment d’obligacions socials, de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin un perjudici econòmic o social de caràcter molt greu.
   3. La realització d’altres actuacions nocives molt greus per a la cooperativa.
   4. Les absències injustificades de forma reiterada d’un membre del Consell Rector a les reunions degudament convocades.
   5. L’incompliment reiterat de les obligacions econòmiques.
   6. La indisciplina greu en la prestació laboral o professional.
   7. La falsificació de documents, firmes, segells o anàlegs.
   8. L’incompliment reiterat dels acords presos a l’Assemblea General.

    

   Article 15. Faltes greus

   Són faltes greus: 

   1. La no assistència injustificada a les assemblees generals degudament convocades, quan es produeixi, com a mínim, en la meitat de les celebrades en dos exercicis econòmics seguits.
   2. La no acceptació o dimissió sense causa justificada a judici del Consell Rector o de l’Assemblea General, si s’escau, dels càrrecs o funcions per als quals la persona sòcia hagués estat escollida.
   3. La violació de secrets sobre assumptes interns de la cooperativa susceptible de produir-li un perjudici.
   4. L’incompliment de les obligacions econòmiques relatives al pagament de quotes periòdiques o d’aportacions de capital.
   5. L’incompliment de preceptes estatutaris o el fet de realitzar una activitat o deixar de fer-la que suposin, per a la cooperativa, un perjudici econòmic o social de caràcter greu.
   6. La reiteració de faltes lleus per les quals la persona sòcia hagués estat sancionada en els tres anys anteriors.

    

   Article 16. Faltes lleus

    Són faltes lleus: 

   1. La primera falta d’assistència no justificada a les sessions de l’Assemblea General convocades en deguda forma.
   2. La manca de consideració o de respecte amb una altra sòcia sense motiu.
   3. L’incompliment dels acords presos vàlidament pels òrgans competents.
   4. Aquelles que es puguin descriure al Reglament de Règim Intern.

     

   Article 17. Sancions

    

   1. Les faltes molt greus es sancionen amb el descompte de les bestretes laborals de 16 a 60 dies, amb la inhabilitació per exercir càrrecs en els òrgans socials durant 5 anys, o bé amb l’expulsió.
   2. Les faltes greus es sancionen amb la suspensió del dret a exercir càrrecs en els òrgans socials durant un any o amb el descompte en les bestretes laborals de 15 dies com a màxim.
   3. Les faltes lleus es sancionen amb una amonestació verbal o per escrit o bé amb un descompte en les bestretes laborals de 2 dies com a màxim.

     

   Article 18. Procediment sancionador

    Correspon al Consell Rector la potestat sancionadora, amb la instrucció prèvia de l’expedient sancionador corresponent, d’acord amb allò que estableix la Llei de cooperatives catalana i amb l’audiència de la persona interessada. 

   Contra les sancions per faltes lleus, greus o molt greus es pot interposar recurs davant l’Assemblea General en el termini d’1 mes a comptar des de la notificació de la sanció. 

   En qualsevol cas, l’acord de sanció o, si escau, la ratificació d’aquest acord per l’Assemblea General poden ser impugnats en el termini d’1 mes, a comptar des de la notificació, d’acord amb el tràmit processal d’impugnació d’acords socials establert a l’article 52 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 

   En els casos d’expulsió cal aplicar el que preveu l’article 36.2 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    

    

   CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

     

   Article 21. Capital social

    El capital social està constituït per les aportacions dels socis, obligatòries i voluntàries, que s’han d’acreditar mitjançant títols nominatius.

    Aquests títols han de reflectir amb claredat les aportacions, les actualitzacions, els interessos i els excedents que s’acordi capitalitzar.

    Els títols tenen un valor d’UN EURO (1 €) cadascun. L’aportació mínima per adquirir la condició de sòcia treballadora és de SIS-CENTS € (600 EUROS). L’aportació mínima per adquirir la condició de sòcia col·laboradora és de SIS-CENTS € (600 EUROS), els quals s’han de desemborsar de la manera que estableixen els articles 70 i 71 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

   Les aportacions de les sòcies col·laboradores han de quedar reflectides comptablement de forma separada a les de les sòcies treballadores.

   El capital social mínim es fixa en TRES MIL € (3.000 EUROS).

    

   Article 22. Aportacions obligatòries

    

   1. Els estatuts socials han de fixar l’aportació obligatòria mínima per a adquirir la condició de soci de la cooperativa, que pot ésser diferent per a cadascun dels tipus de socis o per a cada soci en proporció a l’activitat cooperativitzada desenvolupada o compromesa. Tota aportació al capital social que excedeixi l’aportació obligatòria per a ésser soci es considera aportació voluntària.
   2. En el moment de formalitzar la subscripció, els socis han de desemborsar almenys un 25% de llur aportació obligatòria mínima i la resta, de la manera i en el termini establerts pels estatuts o per l’assemblea general. En tot cas, el capital social mínim inicial ha d’ésser totalment desemborsat.
   3. L’assemblea general, per majoria de les dues terceres parts de vots socials dels assistents, pot acordar l’exigència de noves aportacions obligatòries i fixar-ne la quantia, el termini i les condicions. Els socis que anteriorment hi hagin fet aportacions voluntàries, poden aplicar-les a atendre les noves aportacions obligatòries exigides.
   4. Els socis que no facin l’aportació respectiva en el termini establert incorren automàticament en mora. Tanmateix, els socis disconformes amb l’acord d’exigència de noves aportacions obligatòries, que hi hagin votat en contra i hagin fet constar expressament en acta que s’hi oposen, i també els socis que, per causa justificada, no han assistit a l’assemblea general, tenen dret a obtenir, si la demanen en el termini d’un mes després de l’acord a què fa referència l’apartat 3, la baixa per aquesta causa, que és qualificada de baixa voluntària justificada. En aquest cas no els és exigible fer les noves aportacions aprovades.
   5. Si el soci es troba en mora, el consell rector pot, si escau, reclamar-li el compliment de l’obligació de desemborsament amb abonament de l’interès legal i dels danys i perjudicis causats per la morositat, o aplicar les seves aportacions voluntàries al desemborsament de les aportacions obligatòries.
   6. Les persones sòcies col·laboradores, d’acord amb allò que s’estableix a la Llei de cooperatives de Catalunya, queden exemptes en tot cas de l’exigència de noves aportacions obligatòries al capital social i d’incrementar aquelles que se’ls va exigir de subscriure en adquirir la condició de persona sòcia.

     

   Article 23.- Aportacions voluntàries al capital social

   1. L’Assemblea General pot acordar l’admissió d’aportacions voluntàries al capital social, que han de ser desemborsades en el termini i condicions que estableixi l’acord d’admissió.
   2. La remuneració a pagar per les aportacions voluntàries al capital social vindrà determinada a l’Acord d’Admissió, però en cap cas podrà ser superior a l’interès legal del diner.
   3. El consell rector no pot decidir la conversió d’aportacions voluntàries en obligatòries, es el propi soci com diu l’article 22 dels estatuts qui ho decideix.

    

   Article 24. Transmissió de les aportacions

    

   1. Les aportacions només es poden transmetre:

    

   a) Entre persones sòcies, per actes inter vivos. En els termes fixats per els estatuts socials. 

   b) Per successió mortis causa.

    

   1. Els hereus substitueixen el causant en la seva posició jurídica i se subroguen en els drets i les obligacions que tenia envers la cooperativa. Pel que fa als socis que duien a terme alguna activitat cooperativitzada de caràcter personal, els hereus poden optar entre sol·licitar, en el termini màxim de sis mesos d’ençà del fet causant, l’alta com a socis, si compleixen els requisits establerts pels estatuts socials, o bé que els sigui liquidat el crèdit que representi el valor de les aportacions al capital del causant. Aquestes aportacions s’han de valorar d’acord amb allò que disposa l’article 35, no s’hi ha d’aplicar cap deducció i els han d’ésser reemborsades en un termini que no pot ésser superior al que es regula per als casos de baixa dels socis, amb dret a percebre interessos amb els mateixos límits i condicions dels socis, sempre que acreditin davant la cooperativa el compliment de totes les exigències legals per a fer efectiva la successió.

    

    

   Article 25. Aplicació dels excedents

    

   1. Els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, un cop deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors, i abans de la consideració de l’impost de societats, s’han de destinar, si s’escau: 

   a) Al Fons de reserva obligatori, amb la finalitat de contribuir a la consolidació econòmica de la cooperativa, s’ha de destinar el 20% dels excedents nets.

   b) Al Fons d’educació i promoció cooperativa cal destinar el 10% dels excedents nets de cada exercici i ha de tenir com a finalitats: la formació de les persones sòcies o treballadores en els principis i les tècniques cooperatives, empresarials, econòmiques i professionals; la promoció de les relacions entre cooperatives i la difusió del cooperativisme, i l’atenció a objectius d’incidència social i de lluita contra l’exclusió social.

   c) El 50% dels excedents procedents de la regularització de balanços, al fons de reserva obligatori.

   d) El 100% dels excedents procedents de les plusvàlues obtingudes per l’alienació dels elements de l’immobilitzat material o de l’immobilitzat intangible, segons la Llei de cooperatives catalana, al fons de reserva obligatori, amb la limitació del resultat cooperatiu procedent de les plusvàlues de l’exercici.

   2. Dels beneficis extracooperatius, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d’exercicis anteriors i abans de la consideració de l’impost sobre societats, s’ha de destinar almenys un 50% al fons de reserva obligatori.

   3. Fetes les dotacions als fons obligatoris als quals fan referència els apartats anteriors, la quantitat restant, un cop satisfets els impostos exigibles, s’ha d’aplicar als fons de reserva voluntari, no repartible entre les persones sòcies i destinat a les activitats pròpies de la cooperativa, seguint allò establert per a les cooperatives sense ànim de lucre a la Llei de cooperatives.

   4. La cooperativa ha d’aplicar la part del resultat de la regularització del balanç a què fa referència la Llei de cooperatives catalana que no s’hagi destinat al fons de reserva obligatori, en un exercici, o més, d’acord amb allò que estableixi l’assemblea general, a l’actualització del valor de les aportacions al capital social de les persones sòcies o a l’increment dels fons de reserva no repartibles en la proporció que s’estimi convenient, respectant les limitacions que, pel que fa a la disponibilitat, estableixi la normativa reguladora sobre actualització de balanços. Tanmateix, quan la cooperativa tingui pèrdues per compensar, aquest resultat s’ha d’aplicar, en primer lloc, a compensar-les, i s’ha de respectar igualment, en tot cas, allò que estableix la Llei de cooperatives catalana.

    

   Article 26. Imputació de pèrdues

   Els estatuts fixen els criteris per a la compensació de les pèrdues. És vàlid imputar-les a un compte especial per a amortitzar-les amb càrrec a futurs resultats positius, dins el termini màxim que permeti la legislació tributària específica.

   1. En la imputació de les pèrdues, cooperatives o extracooperatives, la cooperativa s’ha de regir pels criteris següents:

   a) Fins el 50% de les pèrdues es poden imputar al fons de reserva obligatori. Aquest percentatge es pot incrementar en el cas, i en la mateixa proporció, que s’hagi dotat el fons de reserva obligatori en un percentatge superior al mínim legalment establert. Si per a la imputació de pèrdues s’ha utilitzat, totalment o parcialment, el fons de reserva obligatori, no s’han d’aplicar, imputar o repartir els retorns cooperatius o altres resultats positius repartibles fins que aquest fons hagi recuperat la quantia d’abans d’haver-lo utilitzat. 

   b) Totes les pèrdues es poden imputar als fons de reserva voluntaris. 

   c) Les cooperatives sense ànim de lucre poden imputar totes les pèrdues al fons de reserva estatutari irrepartible de l’article 144.a.

   d) La quantia no compensada amb els fons obligatoris i voluntaris s’imputa als socis en proporció a les operacions, els serveis o les activitats realitzats per cadascun d’aquests amb la cooperativa, tenint en compte el que estableix l’article 26.9. Si aquests serveis o operacions fossin inferiors als que, com a mínim, està obligat a fer cada soci, de conformitat amb l’article 41.1.a, la imputació de les pèrdues s’ha de fer proporcionalment a l’activitat cooperativitzada mínima obligatòria.

   2. Les pèrdues imputades a cada soci s’han de satisfer directament, dins l’exercici econòmic següent a l’exercici en què s’hagin produït, mitjançant deduccions en les aportacions al capital social.

   3. Les pèrdues que, un cop passat el termini a què fa referència l’apartat 1, quedin sense compensar, han d’ésser satisfetes directament pel soci en el termini d’un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s’insta el concurs de la cooperativa o s’acorda l’increment d’aportacions socials, sens perjudici del que disposa l’article 69.

    

    

   Article 27. Tancament de l’exercici

   L’exercici econòmic de la cooperativa queda tancat el 31 de desembre de cada any.

    

    

   CAPÍTOL VI. ORGANITZACIÓ FUNCIONAL INTERNA

    

   Article 28. Reglament de règim intern

    L’organització funcional serà fixada per un reglament de règim intern que ha de ser aprovat per l’Assemblea General.

     

    

   CAPÍTOL VII. GOVERN, GESTIÓ I REPRESENTACIÓ DE LA COOPERATIVA

    

   Article 29. Assemblea General. Convocatòria de l’assemblea general ordinària i extraordinària

    L’assemblea general, ordinària o extraordinària, ha de ser convocada pel Consell Rector mitjançant un anunci en el domicili social i, a més, mitjançant un escrit del Consell Rector a cada una de les persones sòcies. La notificació a la persona sòcia s’ha de fer amb una antelació mínima de 15 dies i un màxim de 30 respecte a la data de celebració.

    La convocatòria, tant aquella que s’anunciï al domicili social com la notificada a cadascuna de les persones sòcies, ha d’expressar amb claredat els punts següents: ordre del dia, lloc, dia i hora de la reunió tant en primera com en segona convocatòria. L’assemblea ha de tenir lloc en el terme municipal on la cooperativa tingui el domicili. Si en la convocatòria no figura el lloc de celebració, s’entén que l’assemblea ha estat convocada en el domicili social.

    L’assemblea general ordinària s’ha de reunir necessàriament una vegada a l’any, dins els sis mesos següents al tancament de l’exercici econòmic.

    El Consell Rector pot convocar una assemblea general extraordinària sempre que ho consideri convenient per als interessos de la cooperativa. Igualment, l’ha de convocar quan sol·liciti la intervenció de comptes, un grup de persones sòcies que representi com a mínim un 10% de les sòcies, i seguint allò establert per la Llei de cooperatives en cas que es superi la xifra de mil persones sòcies. Les sol·licituds han d’indicar l’ordre del dia de l’assemblea.

    Si el Consell Rector no convoca l’Assemblea General, en sessió ordinària o extraordinària, en els casos en què és obligat fer‑ho, qualsevol persona sòcia pot presentar una sol·licitud de convocatòria a l’òrgan judicial competent per raó del domicili social de la cooperativa, en els termes establerts a l’article 45.1 de la Llei de cooperatives de Catalunya.

    

    

   Article 30. Del vot per representant a l’Assemblea General

    Cada persona sòcia té dret a un vot a l’Assemblea General. Aquest dret s’hi pot exercir per mitjà d’un representant, tenint en compte la limitació que cada representant només pot tenir dos vots delegats.

    La representació ha de ser escrita i expressa per a una sessió concreta, l’admissió la fa la presidència de l’Assemblea General al començament de la sessió.

    

    

   Article 31. Adopció d’acords

    

   L’Assemblea General adopta els acords per majoria simple dels vots socials presents i representats.

    L’Assemblea General adopta els acords amb el vot favorable de les 2/3 parts dels vots socials assistents en els casos següents: 

   1. La creació i incorporació d’una cooperativa de segon grau o societat cooperativa europea.
   2. Emissió d’obligacions i títols participatius.
   3. Exigència de noves aportacions obligatòries al capital social.
   4. Qualsevol acord que impliqui una modificació dels estatuts socials.
   5. Aprovació del Reglament de règim intern.
   6. L’aprovació de la transformació de les aportacions al capital social en refusables o no refusables, o a la inversa.

   L’Assemblea General adopta els acords amb unanimitat en els casos següents :

   1. Fusió, escissió, dissolució i transformació de la societat cooperativa.
   2. Retirada de l’atribut de “sense ànim de lucre” de la societat cooperativa.

    

   L’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector i la revocació d’algun càrrec social requereixen votació secreta i la majoria favorable de la meitat més un dels vots dels assistents, si constava a l’ordre del dia de la convocatòria, o la majoria de la meitat més un dels vots socials, si no hi constava.

    Els assumptes a tractar en l’assemblea no podran ser altres que els fixats prèviament a l’ordre del dia. Se n’exceptuen les qüestions següents: 

   1. Convocatòria d’una nova assemblea general.
   2. Realització de la censura de comptes per part de membres de la cooperativa o d’una persona externa.
   3. Exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector o la revocació d’algun càrrec social.

    

   Quant a la ratificació de les sancions que hagin estat objecte de recurs, s’ha d’aplicar el que s’estableix a l’article 47.4 de la Llei de cooperatives catalana.

    

    

   Article 32. El Consell Rector

    El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat; és competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. 

   El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans. 

   Tots els càrrecs del Consell Rector tenen poder de representació de la cooperativa davant de terceres persones.

    

   En tot cas, corresponen al consell rector i no són delegables les següents facultats:

   a) Fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de la cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l’assemblea general.

   b) Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada.

   c) Presentar a l’assemblea general la memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta d’aplicació de resultats.

   d) Nomenar i destituir la persona que ocupa la direcció o la gerència.

   e) Distribuir els càrrecs del consell rector.

   f) Decidir el trasllat del domicili dins el terme municipal, d’acord amb l’article 89 de la Llei de cooperatives catalana.

     

    

   Article 32. Composició del Consell Rector

    El Consell Rector es compon de 4 membres elegits tots ells entre les persones sòcies de la cooperativa en votació secreta per l’Assemblea General i pel procediment de presentació de candidatures. Mentre la cooperativa només tingui dos socis, el Consell Rector es composarà per aquestes dues persones.

   Els càrrecs són els següents: presidència, secretaria i vocalies. La seva distribució correspon al Consell Rector.

   La majoria dels membres del Consell Rector han de ser socis que realitzin l’activitat cooperativitzada principal.

    

   Article 33. Durada, renovació, obligatorietat i gratuïtat del càrrec de membre del Consell Rector

    El càrrec de membre del Consell Rector té una durada màxima de 5 anys, excepte en cas de reelecció.

   L’exercici del càrrec de membre del Consell Rector és obligatori i no dona dret a retribució. No obstant això, les despeses i els perjudicis que ocasioni l’exercici d’aquest càrrec han de ser compensats per la cooperativa en els termes que estableixi l’Assemblea General.

    

   Article 34. Funcionament del Consell Rector

    El Consell Rector s’ha de reunir amb caràcter ordinari un cop cada  mes.

   Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus components.

   S’admet que un membre del Consell Rector en representi un altre. Els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats.

    

   Article 35. La intervenció de comptes

    L’Assemblea General, sempre que la cooperativa tingui més de deu persones sòcies, ha de nomenar, d’entre les seves sòcies treballadores, una persona interventora de comptes, la qual exercirà el seu càrrec durant un màxim de 3 anys. L’exercici del càrrec d’interventora és gratuït.

   1. Els interventors de comptes tenen dret a comprovar en tot moment la documentació de la cooperativa.
   2. La condició d’interventor de comptes és incompatible amb la de membre del consell rector o de la direcció o la gerència i, en tots els supòsits, no hi pot tenir parentiu fins al quart grau de consanguinitat o el segon d’afinitat, llevat, en aquest darrer cas, que l’assemblea general ho autoritzi expressament.
   3. Els interventors de comptes han de presentar a l’assemblea general un informe sobre els comptes anuals i altres documents comptables que s’han de sotmetre preceptivament a l’assemblea general perquè, si escau, els aprovi. Per a elaborar aquest informe, els interventors disposen d’un termini màxim d’un mes, a comptar de la data en què el consell rector els hagi lliurat la documentació pertinent. Si hi ha més d’un interventor de comptes, en el cas que discrepin, poden emetre informe separadament. Aquest informe s’ha de posar a disposició dels socis de la cooperativa, com a mínim quinze dies abans de l’assemblea general, perquè el puguin consultar.
   4. El càrrec d’interventor de comptes mai podrà ser retribuït sempre i quant sigui dut a terme per un soci de la cooperativa.

    

    

   CAPÍTOL VIII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

    

    

   Article 36. Dissolució i liquidació

    Són causes de dissolució de la cooperativa:

    

   a) La finalització de l’objecte social o la impossibilitat de realitzar‑lo. 

   b) La voluntat dels socis. 

   c) La reducció del nombre de socis per sota del mínim legalment necessari per constituir la cooperativa, si es manté durant més d’1 any. 

   d) La reducció del capital social per sota del mínim legalment establert a la Llei o als estatuts, si es manté durant més d’1 any. 

   e) La fusió i l’escissió a què fan referència els articles del 90 a 99 de la Llei de cooperatives de Catalunya. 

   f) El concurs de creditors o la fallida. 

   g) Qualsevol altra causa legalment establerta.

    

    

    

   CAPÍTOL IX. COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ INTERCOOPERATIVA I DE FOMENT DE LA FORMACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

   Article 37. Criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació

   37.1.S’ha de treballar preferentment mitjançant organitzacions cooperatives amb les entitats públiques o privades compromeses amb les finalitats i l’objecte de la Cooperativa enumerades a l’article 2 d’aquests Estatuts. Es prioritzarà en les relacions comercials o financeres els tractes amb empreses cooperatives i de l’economia social, així com a aquelles empreses i entitats diferents però que respectin el nostre objecte, estant la Cooperativa compromesa amb la creació d’un món més just.

   37.2. Quan ho ratifiqui l’Assemblea General, la cooperativa s’inscriurà a alguna federació de cooperatives o entitat representativa que agrupi aquelles cooperatives que, com aquesta, treballin per inaugurar i consolidar projectes afins.

   37.3. La cooperativa es compromet en la reproducció i rèplica del model de repartiment de la riquesa que proposa, així com amb les pràctiques de cooperació social i dels processos comunitaris en general. El compromís es pren respecte a l’arxiu de la cooperativa, en la dinamització de l’extensió del model i en l’aplicació dels Fons de Promoció.

    

   Disposició addicional 1

   D’acord amb els principis cooperatius formulats per l’Aliança Cooperativa Internacional, aquesta cooperativa fa seu el compromís de participació cooperativa i de foment de la formació.

    

   Disposició addicional 2

   En tots els aspectes no regulats en aquests estatuts, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei de cooperatives de Catalunya.

    

   Disposició addicional 3

   La cooperativa es compromet a cercar els mecanismes més adients en tot moment per a una resolució responsable i compromesa dels conflictes que es puguin donar tant entre les persones sòcies de la cooperativa com aquells que es puguin esdevenir entre persones sòcies amb la cooperativa o d’aquesta amb tercers.

   Podrà nomenar comissions de resolució de conflictes, que podran comptar amb el suport o assessorament necessari pel que fa a la mediació en conflictes o altres mètodes per a la seva resolució.

   A més a més, ens regirem per la Clàusula de submissió a la conciliació, arbitratge/mediació del Consell Superior de la Cooperació.

   Les qüestions litigioses que se suscitin entre les persones sòcies de la cooperativa i la cooperativa, en el marc de l’activitat cooperativitzada o entre la cooperativa i la federació on es troba filiada, sempre que facin referència a matèries de lliure disposició entre les parts conforme a dret, se sotmetran a la conciliació, a l’arbitratge i/o mediació del Consell Superior de la Cooperació, segons el que disposa el Decret 171/2009, de 3 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament dels procediments de conciliació, mediació i arbitratge davant el Consell Superior de la Cooperació (DOGC núm.5499, de 5 de novembre de 2009). Les parts es comprometen de manera expressa a l’acatament del laude que resulti de l’arbitratge esmentat, o en el seu cas, al compliment dels acords recollits a l’acta de conciliació o mediació. 

    

   Disposició addicional 4

    La cooperativa intentarà, sempre que sigui possible, contractar persones físiques en situació de vulnerabilitat social, sempre que tingui accés a subvencions totals o parcials especifiques per l’objectiu d’ajudar a empoderar aquest col·lectiu.

    

   Disposició addicional 5

   El règim de seguretat social en que s’inscriu la cooperativa i que implica a tots els treballadors d’aquesta, serà el Règim General.